J. M. R. Jayakar. "[A. Hudson]/[Hulton Archive]/Getty Images"