You are here

  1. Home
  2. International Convention Centre, Wales \ Y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol, Cymru
 

International Convention Centre, Wales \ Y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol, Cymru

To read this information in Welsh, click here

I ddarllen y wybodaeth hon yn Gymraeg, cliciwch yma

Friday 18 October 2024 (pm)

* * Booking opens on Tuesday 30 July * *

From To Activity Location
12:30 14:45 Registration Main Hall, Ground Floor
12:30 15:00 Collection of academic dress Main Hall, Ground Floor
12:30 15:00 Photography Main Hall, Ground Floor
14:45 15:30 Auditorium doors open Auditorium
15:00 15:30 Musical programme Auditorium
15:30 17:00 Ceremony Auditorium
17:00 18:00 Return of academic dress Room 1, First Floor

 This page was last updated on 16 April 2024. The final version will be posted 2-3 weeks before the ceremony. 

Arrival and registration

Upon arrival, please head to the Registration desks to collect your tickets, presentation card and souvenir programmes.

If you have any questions during the day, our Open University team will be happy to help you. 

Academic Dress

If you have chosen to wear academic dress for your ceremony, you can collect these from the Main Hall once you have registered. Collection will be open from 12:30 and all hired items should be returned by 18:00. You will return your robes to Room 1, First Floor. This will be clearly signposted.

For details on Open University academic dress, including how to pre-order from our approved supplier, please see ‘Preparing for your ceremony

Photography

The photography studios are located in the Main Hall and will be open from 12:30. The service won’t be available after the ceremony. Please be advised that there may be queues, so allow yourself plenty of time.

A photograph will also be taken of you when you cross the stage. This photograph will be available to purchase after the ceremony from the Ede and Ravenscroft sales desk on the First Floor and online at www.edeandravenscroft.com

For further details on the photography services available on your ceremony day, including how to pre-book, please see ‘Preparing for your ceremony’

The ceremony

The doors to the auditorium will open at 14:45 and the musical program will start at 15:00. You and your guests should be seated at least 15 minutes before the ceremony begins. Your ceremony is expected to last approximately 90 minutes and will be delivered in English and Welsh.

Further details about the ceremony proceedings can be found on Your ceremony day’.

Dydd Gwener 18 Hydref 2024 (pm)

** Archebu yn agor ddydd Mawrth 30 Gorffennaf **

Rhwng A Gweithgaredd Lleoliad
12:30 14:45 Cofrestru Prif Neuadd, Llawr Gwaelod
12:30 15:00 Casglu gwisg academaidd Prif Neuadd, Llawr Gwaelod
12:30 15:00 Ffotograffiaeth Prif Neuadd, Llawr Gwaelod
14:45 15:30 Drysau'r awditoriwm yn agor Awditoriwm
15:00 15:30 Rhaglen gerddorol Awditoriwm
15:30 17:00 Seremoni Awditoriwm
17:00 18:00 Dychwelyd gwisg academaidd Ystafell 1, Llawr Cyntaf

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 16 Ebrill 2024. Bydd y fersiwn derfynol yn cael ei phostio 2-3 wythnos cyn y seremoni.

Cyrraedd a chofrestru

Pan fyddwch yn cyrraedd, ewch i'r Desgiau cofrestru i gasglu eich tocynnau, eich cerdyn cyflwyno a'ch cofraglen.

Os bydd unrhyw gwestiynau gennych yn ystod y dydd, bydd tîm Y Brifysgol Agored yn fwy na pharod i'ch helpu. 

Gwisg Academaidd

Os ydych wedi dewis gwisgo gwisg academaidd ar gyfer eich seremoni, gallwch gasglu hon o'r Brif Neuadd ar ôl i chi gofrestru. Bydd modd casglu gwisg o 12:30 ymlaen, a dylech ddychwelyd unrhyw eitemau a gafodd eu llogi erbyn 18:00. Byddwch yn dychwelyd eich gwisg i Ystafell 1, Llawr Cyntaf. Caiff hyn ei farcio'n glir.

I gael manylion am wisg academaidd Y Brifysgol Agored, gan gynnwys sut i archebu ymlaen llaw oddi wrth ein cyflenwr cymeradwy, gweler  ‘Paratoi ar gyfer eich seremoni’.

Ffotograffiaeth

Mae'r stiwdios ffotograffiaeth yn y Brif Neuadd, a byddant ar agor o 12:30 ymlaen. Ni fydd y gwasanaethau hyn ar gael ar ôl y seremoni. Cofiwch y bydd ciw o bosibl, felly dylech adael digon o amser ar gyfer hyn.

Tynnir llun ohonoch pan fyddwch yn croesi'r llwyfan hefyd. Bydd modd prynu'r llun hwn ar ôl y seremoni drwy fynd draw at ddesg Ede and Ravenscroft ar y Llawr Cyntaf neu ar-lein yn www.edeandravenscroft.com

I gael rhagor o fanylion am y gwasanaethau ffotograffiaeth a fydd ar gael ar ddiwrnod eich seremoni, gan gynnwys sut i archebu ymlaen llaw, gweler ‘Paratoi ar gyfer eich seremoni’. 

Y seremoni

Bydd drysau'r awditoriwm yn agor am 14:45 a bydd y rhaglen gerddorol yn dechrau am 15:00. Dylech chi a'ch gwesteion fod yn eich seddi o leiaf 15 munud cyn dechrau'r seremoni. Disgwylir i'ch seremoni bara tua 90 munud a chaiff ei chyflwyno yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae rhagor o fanylion am yr hyn a fydd yn digwydd yn y seremoni ar gael ar y dudalen ‘Diwrnod eich seremoni’.

Venue information

To read this information in Welsh, click here

I ddarllen y wybodaeth hon yn Gymraeg cliciwch yma

 

On the day contact

The Ceremonies Centre will be closed on the day of the ceremony, so to reach us / get a message passed to us please telephone +44 (0) 29 21 674 545.

Accessibility

The International Convention Centre is fully accessible. For full details, please visit www.iccwales.com/venue/accessibility/.

If, when making your ceremony booking, you indicated that you or any of your guests, have additional requirements you will be contacted by a member of our Wales graduation team in the weeks before your ceremony.  

If you did not indicate additional requirements when booking, and need to, please contact the Wales graduation team on 029 21 674 545 or via wales-graduation@open.ac.uk, no later than 4 weeks before your ceremony. 

Travel and Accommodation

There are plenty of ways to get to your ceremony, find out how to get to the venue by visiting www.iccwales.com/getting-here/. If you are driving, there is a 700-space paid car park underneath the venue (costs apply), and a further 1,300 visitor car park spaces across the Celtic Manor Resort, where the venue is located.

If you chose to stay at the resort or nearby before the ceremony you may find you can even walk to the venue. The ICC Wales is on the site of the Celtic Manor Resort and Hotel and located within a 10-minute walk of neighbouring hotels including the Holiday Inn, Premier Inn and Coldra Court Hotel by Celtic Manor. The Celtic Manor Resort hosts various hotels on site, you can find out more by visiting www.iccwales.com/organisers/accommodation/

Refreshments

The venue has two coffee shops located within the grounds where you will be able to purchase refreshments and light snacks. The venue also has water re-fill stations throughout. The venue’s Aspect Bar will be closed on the day of your ceremony but there are several bars in the Celtic Manor Resort which you can find out more about by visiting www.celtic-manor.com/dining/bars.

The Celtic Manor Resort has several options available for dining, drinks or afternoon tea, please visit www.iccwales.com/visitors/wine-dine/ for further information.

We would encourage you to make your reservations in advance of your ceremony day.

Cloakroom

The cloakroom is located on Floor -1. If you are using the venue’s car park, you will see the cloakroom as you make your way up to registration. Otherwise, you can take the escalators or lifts from the Atrium to Floor -1 to use the cloakroom.

Please note that large bags, pushchairs, buggies, etc. will not be permitted within the auditorium during the ceremony due to health and safety.

First Aid

If first aid assistance is required whilst at the venue, please report to a member of venue staff.

Security & emergencies

Please note it is the venue’s discretion to enforce any security measures, such as bag searches.

Should the need to evacuate arise, an announcement will be made, and venue staff will provide further instruction.

 

 

Gwybodaeth am y lleoliad

 

Cyswllt ar y diwrnod

Bydd y Ganolfan Seremonïau ar gau ar ddiwrnod y seremoni, felly os byddwch am gysylltu â ni / anfon neges atom, ffoniwch +44 (0) 29 21 674 545

Hygyrchedd

Mae'r Ganolfan Gynadledda Ryngwladol yn gwbl hygyrch. I gael manylion llawn, ewch i www.iccwales.com/venue/accessibility/.

Wrth gadw lle yn eich seremoni, os byddwch wedi nodi bod gennych chi neu unrhyw rai o’ch gwesteion ofynion ychwanegol bydd aelod o’r tîm graddio yng Nghymru yn cysylltu â chi yn yr wythnosau cyn y seremoni. 

Os na wnaethoch nodi unrhyw ofynion ychwanegol wrth gadw lle, ac os oes angen i chi wneud hynny, cysylltwch â’r tîm graddio yng Nghymru ar 029 21 674 545 neu drwy e-bostio graddio-cymru@open.ac.uk, o leiaf bedair wythnos cyn eich seremoni. 

Teithio a Llety

Mae sawl ffordd o gyrraedd eich seremoni. Mae gwybodaeth am sut i gyrraedd y lleoliad ar gael yn www.iccwales.com/getting-here/. Os byddwch yn gyrru, mae maes parcio o dan y lleoliad (codir tâl i barcio), yn ogystal â 1,300 o leoedd parcio ychwanegol i ymwelwyr ar dir Gwesty Hamdden y Celtic Manor, lle mae'r lleoliad.

Os byddwch yn aros yn y gwesty neu yn yr ardal gyfagos cyn y seremoni, mae'n bosibl y byddwch am gerdded i'r lleoliad. Lleolir Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru ar safle Gwesty Hamdden y Celtic Manor, ac mae sawl gwesty cyfagos o fewn pellter cerdded o 10 munud iddo, gan gynnwys Holiday Inn, Premier Inn a Coldra Court Hotel by Celtic Manor. Mae nifer o westai ar safle'r Celtic Manor hefyd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael amdanynt yn www.iccwales.com/organisers/accommodation/. 

Lluniaeth

Mae dau gaffi ar dir y lleoliad lle y gallwch brynu lluniaeth a byrbrydau ysgafn. Mae gorsafoedd llenwi poteli dŵr ledled y lleoliad hefyd. Bydd bar y lleoliad, yr Aspect, ar gau ar ddiwrnod eich seremoni, ond mae sawl bar ar safle Gwesty Hamdden y Celtic Manor. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.celtic-manor.com/dining/bars.

Mae sawl opsiwn ar gael ar gyfer prydau bwyd, diodydd neu de prynhawn yng Ngwesty Hamdden y Celtic Manor hefyd. Ewch i www.iccwales.com/visitors/wine-dine/ am ragor o wybodaeth.

Byddem yn eich annog i wneud eich trefniadau i gadw bwrdd ymhell cyn diwrnod eich seremoni.

Ystafell gotiau

Mae'r ystafell gotiau ar Lawr -1. Os byddwch yn defnyddio maes parcio'r lleoliad, byddwch yn gweld yr ystafell gotiau wrth i chi fynd i'r man cofrestru. Neu, gallwch fynd ar y grisiau symudol neu'r lifft o'r Atriwm i Lawr -1 i ddefnyddio'r ystafell gotiau.

Noder na fydd modd dod â bagiau mawr, cadeiriau gwthio, bygis ac ati i mewn i'r awditoriwm yn ystod y seremoni am resymau iechyd a diogelwch. 

Cymorth Cyntaf

Os bydd angen cymorth cyntaf arnoch pan fyddwch yn y lleoliad, rhowch wybod i aelod o staff y lleoliad. 

Diogelwch ac argyfyngau 

Noder mai'r lleoliad fydd yn pennu unrhyw fesurau diogelwch, megis chwilio bagiau. 

Os bydd angen gwagio'r lleoliad, gwneir cyhoeddiad, a bydd staff y lleoliad yn rhoi rhagor o gyfarwyddiadau. 

ICC Wales

Coldra Woods
Newport South
Wales
NP18 1HQ

www.iccwales.com/

www.visitnewport.wales/en/

Contact us / Cysyllyu â ni

The Open University in Wales
18 Custom House Street
Cardiff
CF10 1AP

Y Brifysgol Agored yng Nghymru
18 Heol y Tollty
Caerdydd
CF10 1AP

To book / I archebu: 

+44 (0)1908 541079 

Enquiries / Ymholiadau:

wales-graduation@open.ac.uk
graddio-cymru@open.ac.uk 
+44 (0) 29 20471019

@OpenUniversity        #OUFamily