You are here

  1. Hafan
  2. Astudio
  3. Dewch i gwrdd â'n myfyrwyr

Dewch i gwrdd â'n myfyrwyr

Mae ein myfyrwyr yn dod o bob cefndir. Nid ydym yn brifysgol sy'n derbyn un math o fyfyriwr yn unig, credwn fod pob dysgwr yn unigryw.

Mae gan ein myfyrwyr a’n cyn-fyfyrwyr ledled Cymru eu cefndiroedd, nodau, a straeon eu hunain i'w rhannu, ac rydym yma i'w cefnogi ar hyd y daith. Cewch air gan rai o'n myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr isod wrth iddynt rannu eu taith gyda’r Brifysgol Agored.

Os ydych wedi eich ysbrydoli gan straeon rhyfeddol ein myfyrwyr, edrychwch ar ein hystod o gyrsiau. Archwiliwch yr hyn sy’n bosib pan rydych yn dysgu o amgylch eich bywyd gyda’r Brifysgol Agored.

Gofynnwch am eich prosbectws

Hayley o Gwmbran

Ar ôl blynyddoedd o or-bryder dwys, cafodd Hayley ei brawychu gan y syniad o fynd i'r brifysgol.

Fel mam i ddau o blant, gallai gydbwyso ei hastudiaethau ac amser teulu gyda'r Brifysgol Agored. Yn 2022, graddiodd Hayley gydag anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Hanes - rhywbeth nad oedd hi byth yn meddwl oedd yn bosibl.

Llŷr o Sir Benfro

Gadawodd Llŷr yr ysgol yn 2011 ar ôl gorffen ei lefel uwch. Ar ôl gweithio mewn cwmni cyfrifeg am chwe blynedd, roedd am fynd yn ôl i fyd addysg.

Trwy astudio yn y Brifysgol Agored, ail-daniodd ei gariad at ieithoedd a graddiodd gyda gradd mewn Ffrangeg a Sbaeneg.

Michael o Rhydywaun

Dilynodd Michael, sy’n Gymro Cymraeg, ei gariad at fioleg, ac astudiodd i fod yn athro gwyddoniaeth gyda’r Brifysgol Agored.

Ar ôl cwblhau ei TAR, llwyddodd i aros ymlaen yn yr ysgol uwchradd lle cafodd ei gyflogi fel technegydd gwyddoniaeth, ac mae bellach yn gweithio fel athro cymwys.

Mark o Landysul

Roedd Mark yn gweithio mewn bar wrth astudio yn y Brifysgol Agored er mwyn cyllido ei radd. Nawr mae'n cychwyn ei swydd gyntaf yn y diwydiant TG, ac mae’n gobeithio y bydd hyn yn gychwyn ar yrfa newydd iddo.

Enillodd Mark Wobr Syr John Daniels am y sgôr gorau mewn Cyfrifiadura a TG yn y seremoni raddio yng Nghaerdydd yn 2019.

Rachel o Ystalyfera

Fel rhiant sengl, dysgodd Rachel fod y Brifysgol Agored yn rhoi’r hyblygrwydd angenrheidiol iddi astudio ar gyfer gradd, tra’n gweithio ac yn gofalu am ei dau fab.

Gyda chefnogaeth ei thiwtor, ei theulu a’i chyflogwr, graddiodd gyda BA (Anrh) mewn Gwaith Cymdeithasol a hi yw’r person cyntaf yn ei theulu i gael gradd.

Gemma o Rydaman

Dewisodd Gemma astudio gyda’r Brifysgol Agored oherwydd ei hyblygrwydd. Gall amserlennu ei hastudio o amgylch dyddiau pan fydd hi’n teimlo’n sâl neu wedi cael apwyntiadau ysbyty oherwydd salwch tymor hir.

Mae ei thiwtoriaid wedi rhoi cymaint o gefnogaeth iddi a nawr mae hi’n pwyso a mesur ei hopsiynau gyrfaol ar gyfer y dyfodol.

Ashleigh o Abertawe

Aeth Ashleigh i mewn i waith yn syth ar ôl gadael y coleg. Penderfynodd ei bod am gychwyn gradd, ond nid oedd eisiau rhoi'r gorau i'w swydd.

Roedd hyblygrwydd y Brifysgol Agored yn golygu ei bod yn gallu aros mewn gwaith ac ennill profiad gwerthfawr wrth astudio at ei gradd.