You are here

  1. Hafan
  2. Newyddion

Newyddion

Menyw yn chwerthin gyda gofalwr

‘Rydw i eisoes wedi dod yn fwy hyderus’ - Mae’r rhaglen hyfforddiant yn helpu i ddatblygu gwirfoddolwyr Cymru

Mae rhaglen hyfforddiant a sefydlwyd i gefnogi gwirfoddolwyr trydydd sector yn awr yn dechrau ar ei hail flwyddyn.

10 Ebrill 2024
Dyn a menyw yn cael sgwrs ar safle adeiladu.

Lansio gwefan addysg newydd ar gyfer gweithwyr yng Nghymru

Mae gwefan newydd wedi'i lansio gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru a TUC Cymru i gefnogi mwy o bobl i ddysgu gydol oes. 

7 Mawrth 2024
Coeden unig ar ddiwedd cae, gydag awyr las.

Cyhoeddi ymchwil newydd i wasanaethau ar gyfer teuluoedd mewn galar

Mae’r Brifysgol Agored wedi cyhcwyn astudiaeth newydd i’r Gwasanaeth Archwilio Meddygol a’i effaith ar deuluoedd mewn galar.

21 Chwefror 2024
Gliniadur gyda côd

Chwe rheswm pam y dylech ystyried gradd-brentisiaeth

Mae prentisiaethau’n ffordd wych o ddysgu pethau newydd, dechrau gyrfa newydd a helpu cwmnïau i ddatblygu eu staff.

Yn yr erthygl hon, nodir rhai rhesymau pam y dylech ystyried astudio prentisiaeth – neu roi prentisiaeth ar waith yn eich sefydliad.

8 Chwefror 2024
Further education students gathered around a laptop doing a group exercise

Prosiect Trosglwyddo Gwybodaeth Mewnwelediad ar Fynediad

Mae adroddiad newydd a gynhyrchwyd gan y Brifysgol Agored yng Nghymru a phartneriaid prifysgolion a cholegau eraill wedi dangos darlun cymysg ledled Cymru o ran recriwtio myfyrwyr i gyrsiau Mynediad a Sylfaen. 

2 Ionawr 2024
Jaime Smith

'Rhoddodd y Brifysgol Agored y hyder i mi gredu ynof fi fy hun'

Ar ddechrau fy nhaith gyda’r Brifysgol Agored, cefais ddiagnosis o ddyslecsia ac ADD o bosibl hefyd. Roedd hyn yn newyddion da gan ei fod yn ateb llawer o gwestiynau ac rwyf bellach yn cael y gefnogaeth yr oedd ei hangen arnaf – rhywbeth yr oeddwn i wedi methu ei chael yn y gorffennol.

18 Rhagfyr 2023
Ben Lewis

Cyfarwyddwr newydd yn ymuno â'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Ar 27 Tachwedd, croesawodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru Ben Lewis fel y Cyfarwyddwr newydd.

1 Rhagfyr 2023
 Grŵp o bobl yn garddio yn y gymuned

Blog - Addysg dinasyddiaeth fyd eang: fframwaith sydd wirioneddol am oes

Dywed Cerith Rhys Jones y bydd y corff newydd a fydd yn goruchwylio addysg ôl-16 ledled Cymru yn gludydd perffaith i weithredu strategaeth gydlynol ar gyfer dysgu gydol oes dinasyddiaeth fyd eang yng Nghymru.

10 Tachwedd 2023
 Grŵp o fyfyrwyr yn astudio gyda llyfrau

Blog: Mae'r dyfodol yn hyblyg, mae’r dyfodol yn agored

Pan fydd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CTER) yn dod yn weithredol y gwanwyn nesaf, hwn fydd ail gorff cyhoeddus mwyaf Cymru, ar ôl y GIG yn unig o ran cyllideb - a bydd penderfyniadau’r Comisiwn yn effeithio ar bob un ohonom.

1 Tachwedd 2023
Menyw yn dal darn bach o gelf i fyny

Helpu cymunedau Cymru i ymgysylltu â’u treftadaeth

Yn gynharach yn 2023, derbyniodd y Brifysgol Agored yng Nghymru grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiect treftadaeth, REACH Cymru (Preswylwyr sy’n ymwneud â’r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth).

30 Hydref 2023

Page 1 of 5

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Uwch Reolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891

Cymerwch olwg ar ein rhestr chwarae YouTube