You are here

  1. Hafan
  2. Newyddion

Newyddion

Coeden unig ar ddiwedd cae, gydag awyr las.

Cyhoeddi ymchwil newydd i wasanaethau ar gyfer teuluoedd mewn galar

Cyflwynwyd y Gwasanaeth Archwilio Meddygol ym mis Ionawr 2021. Meddygon cymwys yw archwilwyr meddygol sy’n annibynnol oddi wrth y rhai fu’n gofalu am yr ymadawedig. Maent yn asesu cofnodion meddygol pobl sydd wedi marw, ac yn nodi achos y farwolaeth. Mae’r gwasanaeth hefyd yn galluogi teuluoedd i ofyn cwestiynau am y gofal a roddwyd i’w hanwyliaid gan wasanaethau iechyd.

21 Chwefror 2024
Gliniadur gyda côd

Chwe rheswm pam y dylech ystyried gradd-brentisiaeth

Mae prentisiaethau’n ffordd wych o ddysgu pethau newydd, dechrau gyrfa newydd a helpu cwmnïau i ddatblygu eu staff.

Yn yr erthygl hon, nodir rhai rhesymau pam y dylech ystyried astudio prentisiaeth – neu roi prentisiaeth ar waith yn eich sefydliad.

8 Chwefror 2024
Further education students gathered around a laptop doing a group exercise

Prosiect Trosglwyddo Gwybodaeth Mewnwelediad ar Fynediad

Mae adroddiad newydd a gynhyrchwyd gan y Brifysgol Agored yng Nghymru a phartneriaid prifysgolion a cholegau eraill wedi dangos darlun cymysg ledled Cymru o ran recriwtio myfyrwyr i gyrsiau Mynediad a Sylfaen. 

2 Ionawr 2024
Jaime Smith

'Rhoddodd y Brifysgol Agored y hyder i mi gredu ynof fi fy hun'

Ar ddechrau fy nhaith gyda’r Brifysgol Agored, cefais ddiagnosis o ddyslecsia ac ADD o bosibl hefyd. Roedd hyn yn newyddion da gan ei fod yn ateb llawer o gwestiynau ac rwyf bellach yn cael y gefnogaeth yr oedd ei hangen arnaf – rhywbeth yr oeddwn i wedi methu ei chael yn y gorffennol.

18 Rhagfyr 2023
Ben Lewis

Cyfarwyddwr newydd yn ymuno â'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Ar 27 Tachwedd, croesawodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru Ben Lewis fel y Cyfarwyddwr newydd.

1 Rhagfyr 2023
 Grŵp o bobl yn garddio yn y gymuned

Blog - Addysg dinasyddiaeth fyd eang: fframwaith sydd wirioneddol am oes

Dywed Cerith Rhys Jones y bydd y corff newydd a fydd yn goruchwylio addysg ôl-16 ledled Cymru yn gludydd perffaith i weithredu strategaeth gydlynol ar gyfer dysgu gydol oes dinasyddiaeth fyd eang yng Nghymru.

10 Tachwedd 2023
 Grŵp o fyfyrwyr yn astudio gyda llyfrau

Blog: Mae'r dyfodol yn hyblyg, mae’r dyfodol yn agored

Pan fydd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CTER) yn dod yn weithredol y gwanwyn nesaf, hwn fydd ail gorff cyhoeddus mwyaf Cymru, ar ôl y GIG yn unig o ran cyllideb - a bydd penderfyniadau’r Comisiwn yn effeithio ar bob un ohonom.

1 Tachwedd 2023
Menyw yn dal darn bach o gelf i fyny

Helpu cymunedau Cymru i ymgysylltu â’u treftadaeth

Yn gynharach yn 2023, derbyniodd y Brifysgol Agored yng Nghymru grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiect treftadaeth, REACH Cymru (Preswylwyr sy’n ymwneud â’r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth).

30 Hydref 2023
Graddedigion er anrhydedd Norena Shopland a Tracy Pe gyda'r llywydd Nick Braithwaite

Cannoedd o fyfyrwyr yn graddio yn seremoni’r Brifysgol Agored yng Nghymru - 50 o flynyddoedd ar ôl dyfarnu’r graddau cyntaf oll

Graddiodd dros 600 o fyfyrwyr heddiw, mewn dwy seremoni yn y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol (ICC) yng Nghasnewydd, fel rhan o seremoni raddio'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

19 Hydref 2023
Dr Geraint Morgan a staff In The Welsh Wind o flaen y ddistyllfa

Sut mae ymchwilio awyrfeini’n helpu i gefnogi Wisgi Cymreig

Distyllfa yn Nhanygroes, Ceredigion, yw In the Welsh Wind. Mae’n cynhyrchu jins, wisgis, a gwirodydd eraill gan ddefnyddio cynhwysion lleol, lle’n bosib. Bu i’w perthynas â’r Brifysgol Agored ddechrau wedi i Dr Geraint Morgan ddigwydd ymweld â’r ddistyllfa gyda'i rieni, sy'n byw yn Aberystwyth.

7 Medi 2023

Page 1 of 5

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Uwch Reolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891