You are here

  1. Hafan
  2. Ein gwaith
  3. Partneriaeth AGA Y Brifysgol Agored
  4. Ymunwch â’r bartneriaeth

Ymunwch â’r bartneriaeth

Richard Hatwood

Rwyf wedi bod yn rhan weithredol â’r Brifysgol Agored fel Ysgol Arweiniol ers sawl blwyddyn bellach ac mae’n fraint cael fy mhenodi’n Gadeirydd Bwrdd TAR y Brifysgol Agored eleni. Fel bwrdd, rydym yn awyddus i sicrhau bod ein rhaglen yn cynnig y profiadau gorau oll i’r rhai sy’n hyfforddi a’n bod yn gweithio’n llwyddiannus gyda’n hysgolion partner i helpu i ehangu ein harlwy. Rwy’n hynod o falch o’r holl dîm staff ac eisiau defnyddio’r cyfle hwn i estyn fy niolch am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’u hangerdd sydd wedi creu’r hyn rwy’n wirioneddol gredu sy’n rhaglen gyffrous ac arloesol sy’n paratoi athrawon y dyfodol.

Richard Hatwood, Pennaeth Ysgol Arweiniol, Ysgol yr Holl Saint
__________

Ein Swyddfa Partneriaeth fydd y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer darpar ymgeiswyr ac ymgeiswyr. Rydym hefyd yn gwneud y trefniadau Ymarfer Dysgu, gan weithio gydag ysgolion ledled Cymru i gynnig lleoliadau i ddarpar athrawon. Yn gyffredinol, pan fydd myfyriwr wedi cofrestru ar y cwrs bydd yn cysylltu â’i Diwtor Cwricwlwm gydag unrhyw gwestiynau, ac yn defnyddio’r fforymau ar-lein, ond rydym wrth law i gynnig cymorth ar y rhan fwyaf o’r agweddau gweithredol. Ni yw’r prif gyswllt ar gyfer ein Pwyllgorau Partneriaeth a’n Is-bwyllgorau ac ar gyfer partneriaid consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol. Cysylltwch â Swyddfa'r Bartneriaeth yn TAR-Cymru@open.ac.uk

Mae ein Tiwtoriaid Cwricwlwm yn cyflwyno elfen academaidd y rhaglen ac yn cefnogi darpar athrawon yn ystod eu Hymarfer Dysgu mewn ysgolion. Neilltuir Tiwtor Cwricwlwm i bob myfyriwr ar ddechrau'r rhaglen.

Rydym yn gwybod bod gwneud cais am le ar TAR yn gallu codi ofn ac rydym yn deall bod angen cymorth ar ysgolion hefyd i ddeall gofynion ein llwybrau cyflogedig a rhan-amser. Rydym wrth law i gyfeirio ymgeiswyr at wybodaeth berthnasol ac i helpu ymgeiswyr ac ysgolion i wneud y profiad TAR yn syml ac yn bleserus.

Swyddfa Bartneriaeth
________

Ein nod wrth weithio gyda darpar athrawon yw eu bod yn datblygu i fod yn ymarferwyr adfyfyriol, gwydn a dyfeisgar. Nid yw addysgu at ddant pawb - ac ni ddylai fod ychwaith. Mae’n daith gydol oes i’r eofn a’r dewr, y brwdfrydig a’r meddylgar, y chwilfrydig a’r dibynadwy, y caredig a’r penderfynol. Mae’n anrhydedd cael gweithio ym maes Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru a chefnogi darpar athrawon i mewn i broffesiwn sydd wir yn gwneud gwahaniaeth i fywydau plant a phobl ifanc, eu teuluoedd a’u cymunedau. Rydym wir yn gwerthfawrogi ein partneriaeth ag ysgolion, sy’n darparu’r cyfleoedd a’r profiadau hollbwysig hynny i’n darpar athrawon ledled Cymru.

Tiwtor Cwricwlwm
________

Ymunwch â Phartneriaeth AGA unigryw Y Brifysgol Agored i gefnogi’r genhedlaeth nesaf o athrawon ac elwa ar gyfleoedd cyfoethogi i’ch cydweithwyr a’ch ysgol.

Yn ganolog i gyflwyno ein rhaglen TAR mae ein partneriaeth agos ag ysgolion, ac mae gwahanol ffyrdd y gallwch gymryd rhan.

Mae manteision sylweddol i bartneriaeth gyda’r Brifysgol Agored, gan gynnwys:

• cyfleoedd i ysgolion dyfu eich athrawon eich hunain

• datblygu ac amrywio eich cymuned addysgu

• cymhellion ariannol a hyfforddiant a datblygiad pwrpasol ar gyfer staff mentora mewn ysgolion.

Mae ein Hysgolion Arweiniol yn aelodau o'r Pwyllgor Partneriaeth gyda chyfrifoldebau a phenderfyniadau strategol allweddol, yn arwain Ysgolion Partner yn eu hardal ac yn chwarae rhan ganolog ym mhob agwedd ar y rhaglen.

Mae ysgolion partner yn ysgolion sy'n cefnogi datblygiad myfyrwyr ar y llwybrau cyflogedig a rhan-amser. Gall Ysgolion Partner gymeradwyo athro dan hyfforddiant TAR a gyflogir yn eu hysgol a hefyd darparu cyfleoedd lleoliad i fyfyrwyr ar y llwybr rhan-amser.

Gwnewch gais i ddod yn ysgol bartner

Meini prawf cynnwys ysgolion yn y bartneriaeth

Rydym yn awyddus i benodi Tiwtoriaid Ymarfer yn uniongyrchol o bob un o’n Hysgolion Partner. Mae Tiwtoriaid Ymarfer yn cefnogi myfyrwyr wrth iddynt gwblhau ein llwybrau rhan-amser a chyflogedig.

Cyfleoedd Tiwtor Ymarfer 

Ymgeisiwch i fod yn Diwtor Ymarfer

Mae Partneriaeth AGA Y Brifysgol Agored, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a Mentor Cymunedol, wedi datblygu strategaeth Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig. Ein gweledigaeth yw i gynnig rhaglen TAR gynhwysol, sy'n cynyddu nifer yr ymgeiswyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sy’n cofrestru ac yn cwblhau cwrs AGA yn llwyddiannus, a fydd yn cyfrannu at amrywio gweithlu athrawon Cymru.

Stragegaeth y Gymraeg

Ydych chi'n chwilio am athro dan hyfforddiant rhagorol?

Gall myfyrwyr sy’n dymuno dilyn y llwybr TAR Cyflogedig Uwchradd ac nad oes ganddynt ysgol i’w cymeradwyo, wneud cais am y llwybr Cyflog Heb Ardystiad naill ai mewn Gwyddoniaeth, Mathemateg, Cymraeg, Saesneg, Dylunio a Thechnoleg neu Gyfrifiadura/TGCh.

Gall ysgolion uwchradd dewis i gefnogi gweithiwr newydd ar y Llwybr Cyflogedig a chysylltu â ni i gael eu paru ag ymgeisydd uwchradd cymwys yn eu hardal. Gofynnwn i'r ymgeiswyr gwblhau proffil personol i'w rannu ag ysgolion er mwyn hwyluso'r gwasanaeth paru hwn.

  • Mae ysgolion uwchradd cyfrwng Saesneg yn derbyn grant cyflog o 100% ar gyfer cymeradwyo myfyriwr ar y llwybr pwnc Cymraeg a grant cyflog o 50% ar gyfer cymeradwyo myfyrwyr ar lwybrau Dylunio a Thechnoleg, Gwyddoniaeth, Mathemateg, Saesneg neu TGCh
  • Mae ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg yn derbyn grant cyflog o 100% ar gyfer y 6 llwybr pwnc uwchradd a gynigir.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y Llwybr Cyflogedig.

Mae’r myfyrwyr canlynol* wedi’u derbyn ar y rhaglen TAR Uwchradd ac yn chwilio am swydd gyflogedig 2 flynedd mewn ysgol brif ffrwd i ddechrau ym mis Medi 2024.

*mae proffiliau myfyrwyr wedi'u gwneud yn ddienw at ddibenion diogelu data.

 

Cyfrwng Saesneg

Gwyddoniaeth Uwchradd – Cemeg, CSC/Powys/EAS             PGCE241113-01S

Gwyddoniaeth Uwchradd – Ffiseg, CSC                                   PGCE241204-01S  

Gwyddoniaeth Uwchradd – Ffiseg, CSC/Powys/EAS               PGCE241205-01S

Uwchradd Saesneg, Ceredigion                                                PGCE241204-01E

Gwyddoniaeth Uwchradd – Ffiseg, CSC                                   PGCE240201-02S

Mathemateg Uwchradd, GWE                                                   PGCE240902-01M

Uwchradd DaT, CSC                                                                  PGCE240410-01DT

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar TAR-Cymru@open.ac.uk